Behandlingar

Ansiktsbehandling, BB Glow

Vakna upp var­je mor­gon med en jämn och strå­lan­de hud­ton. Med BB Glow får du en vac­kert jämn hud­ton med otro­lig lys­ter dyg­net runt.

BB Glow ger dig en strå­lan­de jämn hud­ton med otro­lig lys­ter som hål­ler i fle­ra må­na­der ef­ter en kur.

Behandlingen ut­förs med en s.k. micro­need­ling-pen­na med en na­no­tipp som har små små pry­ra­mid­for­ma­de trub­bi­ga nå­lar. Genom att ar­be­ta med na­non­å­lar i epi­der­mis (yt­ters­ta hud­lag­ret) med oli­ka se­rum an­pas­sa­de just ef­ter din hud hjäl­per vi hu­den att på­skyn­da sin egen cell­för­ny­el­se.

Behandlingen av­slu­tas med ett fär­gat pig­ment som vi väl­jer ef­ter din hud­ton...

It’s all about the GLOW ?

BB Glow-re­sul­tat:

 • ger jämn hud­ton
 • ger lys­ter, glow
 • kor­ri­ge­rar brust­na blod­kärl
 • döl­jer pig­ment­för­änd­ring­ar
 • rod­nad hud ne­ut­ra­li­se­ras
 • kor­ri­ge­rar ac­ne och ac­neärr
 • döl­jer mör­ka ring­ar un­der ögo­nen
 • be­käm­par och mi­ni­me­rar ryn­kor och lin­jer
 • kan an­vän­das över he­la ögon­loc­ket och när­mast ögat
 • ger hu­den elas­ti­ci­tet
 • be­käm­par fria ra­di­ka­ler
 • mot­ver­kar “slapp” hud

En be­hand­ling tar drygt en tim­me. BB Glow gör in­te ont, ut­an du kan lig­ga och kopp­la av un­der he­la be­hand­ling­en.

För bäs­ta ef­fekt re­kom­men­de­ras all­tid en kur på 3–4 be­hand­ling­ar med 2–3 vec­kors mel­lan­rum.

Det är en­dast när vi vi gör upp­re­pa­de be­hand­ling­ar på 3–4 ggr som vi ska­par den långa håll­bar­he­ten som vi vill ha. Endast en be­hand­ling är mer ett till­fäl­ligt re­sul­tat samt mind­re täc­kan­de.

Din BB Glow-te­ra­peut kom­mer att in­stru­e­ra dig om hur du tar hand om din hud de när­mas­te da­gar­na.

Du kan gå di­rekt till ditt ar­be­te ef­ter be­hand­ling­en. Däremot mås­te du tän­ka på att an­vän­da sol­skydd vid starkt sol­sken.

Varmt väl­kom­men till BB Glows ma­gis­ka värld.

Ansiktsbehandling, BB Glow

Ansiktsbehandling, me­di­cinsk ke­misk pe­e­ling

Kemisk pe­e­ling tar bort al­la dö­da hud­cel­ler, för­ny­ar hu­dens yta och pas­sar al­la som är i be­hov av cell­sti­mu­le­ring och för­ny­el­se i hu­den.

Kemisk pe­e­ling ger hu­den en re­jäl djupren­gö­ring och “stä­dar bort” allt som in­te ska hör hem­ma där, den är även re­jält hud­för­yng­ran­de och läm­nar en fräsch, ren och strå­lan­de hud.

Den mi­ni­me­rar fi­na lin­jer och ryn­kor, mins­kar pig­men­te­ring­ar och pig­ment­fläc­kar. Minskar och drar sam­man po­rer­na samt mot­ver­kar ac­ne och ac­neärr. Gör hu­den fas­ta­re och slä­ta­re med en ökad lys­ter.

Detta in­går

 • ren­gö­ring
 • ke­misk pe­e­ling
 • hög­tek­no­lo­gisk an­sikts­mask
 • Omega Light Ljusterapi

Vad kan ke­misk pe­e­ling ge för re­sul­tat?

En pe­e­ling job­bar för att ef­fek­tivt för­bätt­ra bå­de syn­li­ga och dju­pa­re pro­blem i hu­den vil­ket gör att vi har möj­lig­het att be­hand­la många oli­ka hud­till­stånd som till ex­em­pel:

 • hu­dens lys­ter och struk­tur
 • fi­na lin­jer och ryn­kor
 • ojämn­he­ter i pig­men­tet och pig­men­te­ring­ar
 • fet och ol­jig hud
 • ac­ne
 • sol­ska­dor
 • torr hud
 • ökar fast­he­ten och hud­för­yng­ring
 • lug­nar ro­sa­cea, in­flam­ma­tio­ner och rod­na­der

För bäs­ta re­sul­tat bör ALLTID en kur gö­ras.

Ansiktsbehandling, me­di­cinsk ke­misk pe­e­ling

Ansiktsbehandling, me­di­cinsk micro­need­ling

Microneedling är en avan­ce­rad frak­tio­ne­rad nål­be­hand­ling som ökar hu­dens pro­duk­tion av kol­la­gen. Behandlingsmetoden är ock­så mer djup­gå­en­de än micro­der­mabra­sion el­ler ke­misk pe­e­ling.

Behandlingen in­ne­hål­ler and­ra steg som Kemisk peeling/Ado-/AHA-pe­e­ling, der­mob­ra­tion och/eller LED-ljus.

Olika hud­vår­dan­de äm­nen slus­sas ner till der­mis så som hy­a­ly­ronsy­ra, vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, an­tiox­i­dan­ter och and­ra nyt­ti­ga och vik­ti­ga äm­nen som vi dessvär­re tap­par med åren, men vill till­fö­ra hu­den på ett sä­ker och håll­bart sätt.

Vad din hud be­hö­ver och hur många gång­er be­hand­ling­en bör gö­ras be­dö­mer din le­gi­ti­me­ra­de te­ra­peut.

Microneedling be­hand­ling­en an­vänds fram­för allt för att be­hand­la föl­jan­de in­di­ka­tio­ner:

 • sol­ska­dad hud
 • slapp hud
 • åldrad/åldrande hud
 • dju­pa ryn­kor och fi­na lin­jer
 • ak­ne och ak­neärr (ej ak­tiv ak­ne)
 • sto­ra po­rer
 • pig­ment­fläc­kar
 • torr hud

Hur går en be­hand­ling till?

Microkanalerna gör det dels möj­ligt att slus­sa ned ak­ti­va äm­nen som t.ex. hy­a­lu­ronsy­ra ned på dju­pet i hu­den, dels har de en sti­mu­le­ran­de ef­fekt på bildan­det av kol­la­gen och elastin i hu­den.
Behandlingen ut­förs med mins­ta möj­li­ga obe­hag.

Vanligtvis krävs 3–6 be­hand­ling­ar med ca 2 – 4 vec­kors mel­lan­rum för att nå ett op­ti­malt resultat.Många ser re­sul­tat re­dan ef­ter förs­ta be­hand­ling­en. Mer var­ak­ti­ga re­sul­tat kom­mer att ske ef­ter 3–6 be­hand­ling­ar.

Vad kan jag för­vän­ta mig?

Din huds kon­di­tion kom­mer att fort­sät­ta att för­bätt­ras un­der de när­mas­te 3–12 må­na­der­na ef­ter en kur och i kom­bi­na­tion med re­kom­men­de­ra­de hud­vårds­pro­duk­ter.

Huden kan bli li­te röd och lätt svul­len ef­teråt. Normalt läg­ger det sig ef­ter en till två da­gar men ibland upp till en vec­ka be­ro­en­de på hur djup be­hand­ling man har gjort.

Ansiktsbehandling, me­di­cinsk micro­need­ling

EM Body/Magshape, mus­kelupp­bygg­nad

EM Body/Magshape är en re­vo­lu­tio­ne­ran­de ny­het och den ab­so­lut he­tas­te be­hand­lings­tren­den just nu. Självklart vill Elitkliniken va­ra först ut med att kun­na er­bju­da den här grym­ma be­hand­ling­en!

Har du fibromy­al­gi, artros, disk­bråck el­ler and­ra funk­tions­hin­der som gör att du in­te kan trä­na som du vill, el­ler finns helt en­kelt in­te ti­den? Då är det­ta PERFEKT för dig! Brazilian Buttlift och “six­pack” är ba­ra två av re­sul­ta­ten du kan upp­nå... Luta dig till­ba­ka och låt EM Body/Magshape skö­ta job­bet!

Varje be­hand­ling tar 30 mi­nu­ter och mot­sva­rar drygt 20.000 si­tups el­ler squats. Du lig­ger allt­så ba­ra och kopp­lar av och mår bra un­der be­hand­ling­en medans EM Body/Magshape gör he­la ar­be­tet. Behandlingsplan: 5 be­hand­ling­ar och minst 48h mel­lan be­hand­ling­ar­na.

Områden som kan be­hand­las är mage, lår, rum­pa och över­ar­mar. Och det bäs­ta av allt: inga bi­verk­ning­ar och ing­en trä­nings­värk!

Information om ap­pa­ra­tur

Multifunktionell kropps­form­nings- och mus­kel­byg­gan­de ap­pa­ra­tur. Använder högin­ten­siv fo­ku­se­rad elektro­mag­ne­tisk fält­tek­nik för att in­du­ce­ra kort­va­ri­ga pul­ser av stark mus­kel­sam­man­drag­ning. Detta re­sul­te­rar i ökad mus­kel­vo­lym och tät­het av musk­ler, mins­kad volym/fett och kropps­skulp­te­ring som ger tyd­li­ga kropps­kon­tu­rer.

Det är det en­da tek­ni­ken för bå­de kvin­nor och män att byg­ga musk­ler via en ap­pa­ra­tur för att öka mus­kel­mas­san med ca 20% och dess­utom brän­na fett.

Apparaturen ger krop­pen su­per­tä­ta mus­kel­sam­man­drag­ning­ar och mus­kel­vävna­den tving­as an­pas­sa sig till det­ta ex­tre­ma till­stånd. Det sva­rar ge­nom en djup­gå­en­de om­vand­ling av den in­re struk­tu­ren, vil­ket le­der till mus­ke­lan­sam­ling, spän­ning, kon­di­tio­ne­ring och för­brän­ning av fett.

Det elektro­mag­ne­tis­ka fäl­tet kan in­rik­tas mot mo­to­ris­ka nerv­cel­ler för att ge­ne­re­ra hand­lings­po­ten­ti­al, vil­ket di­rekt sti­mu­le­rar mus­kel­kon­trak­tion.

Under 30-mi­nu­ters­be­hand­ling­en kon­tra­he­ras musk­ler­na 30 000 gång­er med hög fre­kvens och hög in­ten­si­tet, vil­ket ald­rig kan upp­nås vid “van­lig” trä­ning!

Extrem sam­man­drag­ning av musk­ler krä­ver en stor mängd ener­gi­för­sörj­ning, så fett­cel­ler­na bred­vid mus­keln kon­su­me­ras ock­så, vil­ket le­der till na­tur­lig apop­tos och ef­fek­tivt mins­kar fet­tet.

Muskelrörelserna kom­mer in­te att ska­da and­ra le­der el­ler ben i krop­pen, och det kan ef­fek­tivt stär­ka musk­ler­na i ma­gen, på lå­ren el­ler rum­pan och ökar an­ta­let av mus­kel­fib­rer. Det gör kropps­lin­jer­na och kon­tu­rer­na mer fram­trä­dan­de och sil­hu­et­ten en fast­het.

Kontraindikationer: med­de­la di­na even­tu­el­la sjuk­do­mar INNAN ditt be­sök så vi kan pra­ta ige­nom om det är lämp­ligt att ge­nom­fö­ra be­hand­ling­en el­ler ej.

Du kan ej be­hand­las om du:

 • am­mar el­ler är gra­vid
 • har pa­ce­ma­ker
 • an­vän­der blod­för­tun­nan­de me­di­cin, t.ex. Waran
 • har can­cer
 • har all­var­li­ga in­fek­tio­ner
 • har fe­ber
 • har me­tal­limplan­tat i öns­kat be­hand­lings­om­rå­de

EM Body/Magshape, mus­kelupp­bygg­nad

HIFU 4D an­sik­te: hudåtstram­ning och fett­re­du­ce­ring

Högintensivt fo­ku­se­rat ult­raljud (HIFU) är ett ic­ke ki­rur­giskt lyft för att stra­ma åt lös hud i an­sik­te och kropp el­ler re­du­ce­ra fett.

HIFU an­vän­der högin­ten­sivt fo­ku­se­rat ult­raljud som har en unik för­må­ga att tränga ige­nom det yt­ters­ta hud­lag­ret för att kun­na be­hand­la hu­den och mus­ku­la­tu­ren på dju­pet till skill­nad från la­sern som be­hand­lar på ytan.

Ultraljud sti­mu­le­rar kol­la­gen- och elastin­pro­duk­tio­nen i hu­dens dju­pa­re la­ger vil­ket re­sul­te­rar i ett an­sikts­lyft. HIFU ge­ne­rar vär­mee­ner­gi till der­ma­lag­ret och till SMAS. SMAS är sam­ma la­ger av väv­nad som lä­ka­re drar åt vid t.ex. ett an­sikts­lyft.

HIFU är det en­da ic­ke­ki­rur­gis­ka me­to­den som kan nå ner till sam­ma hud­la­ger som ki­rur­ger an­vän­der. Behandlingen är smärt­fri men hur man upp­le­ver obe­hag är na­tur­ligt­vis in­di­vi­du­ellt.
Det förs­ta re­sul­ta­tet upp­levs of­ta di­rekt ef­ter be­hand­ling­en och hu­den känns stra­ma­re, men kol­la­gen- och elastin­pro­duk­tio­nen på­går upp till 6 må­na­der, vil­ket krävs för att hu­den ska åter­stäl­la nya och star­ka­re kol­la­gen- och elastin­fib­rer.

Efter ca 3–6 må­na­der ses det slut­gil­ti­ga re­sul­ta­tet. Oftast räc­ker det med ett par be­hand­ling­ar, men för per­so­ner med väl­digt myc­ket över­flö­dig hud re­kom­men­de­ras 3–5 be­hand­ling­ar. Hållbarheten är upp till 6–8 år och man går till­ba­ka 5 till 10 år i hud­struk­tu­ren.

Innan be­hand­ling­en: ing­en al­ko­hol 48h fö­re och 48h ef­ter be­hand­ling­en. Öka väts­ke­in­ta­get 48h fö­re be­hand­ling­en (ca 2 dl vatten/timme) och mins­ka kol­hyd­ratin­ta­get 48h fö­re be­hand­ling­en. Följer man rå­den kring vat­ten och kol­hyd­ra­ter så blir ef­fek­ten max­ad.

Vid nå­gon av föl­jan­de kontrain­di­ka­tio­ner bör man in­te gö­ra den­na be­hand­ling:

 • blö­dar­sju­ka
 • pa­ce­ma­ker
 • me­tal­limplan­tat
 • gra­vi­di­tet
 • in­fek­tion
 • di­a­be­tes
 • blod­trycks­för­änd­ring­ar
 • Botox 3 må­na­der in­nan be­hand­ling
 • Restylane 3 må­na­der in­nan be­hand­ling

Behandlingarna mås­te gö­ras in­om 6 må­na­der från kö­pet.

HIFU 4D an­sik­te, hudåtstram­ning och fett­re­du­ce­ring

HIFU 4D kropp, hudåtstram­ning och fett­re­du­ce­ring

Med HIFU 4D kan man fett­re­du­ce­ra ar­mar, mage, mid­ja, höft, lår, un­der­ben, rum­pa och rygg. Man kan även gö­ra hudupp­stram­ning på krop­pen som t.ex. “butt­lift” om man har slapp hud och li­te fett.

HIFU 4D pe­ne­tre­rar högin­ten­sivt fo­ku­se­rat ult­raljud ge­nom samt­li­ga hud­la­ger och di­rekt till fett­cell­slag­ret och or­sa­kar en di­rekt för­stö­rel­se av fett­cel­ler­na (ome­del­bart un­der be­hand­ling­en) och stra­mar upp hu­den på be­hand­lings­om­rå­det.

De för­stör­da fett­cel­ler­na tas bort av krop­pens na­tur­li­ga lymf­sy­stem. Lymfkärlen tar hand om de för­stör­da fett­cel­ler­na och trans­por­te­rar de ut ur krop­pen. Fettet från fett­cel­len om­vand­las till trig­ly­ce­ri­der och vat­ten som tas om hand av krop­pens blod­sy­stem och för­bru­kas av krop­pen som ener­gi. Denna pro­cess tar ca 8–12 vec­kor.

Det förs­ta re­sul­ta­tet upp­levs of­ta di­rekt ef­ter be­hand­ling­en och hu­den känns stra­ma­re, men kol­la­gen och elastin­pro­duk­tio­nen på­går upp till 6 må­na­der vil­ket krävs för att hu­den ska åter­stäl­la nya och star­ka­re kol­la­gen och elastin­fib­rer.

Efter ca 3–6 må­na­der ses det slut­gil­ti­ga re­sul­ta­tet. Oftast räc­ker det med ett par be­hand­ling­ar, men för per­so­ner med väl­digt myc­ket över­flö­dig hud re­kom­men­de­ras 3–5 be­hand­ling­ar.

Hållbarheten är upp till 6–8 år och man går till­ba­ka 5–10 år i hud­struk­tu­ren.

Före be­hand­ling:

 • ing­en al­ko­hol 48h fö­re be­hand­ling­en
 • öka väts­ke­in­ta­get (ca 2 dl vatten/timme) ca 48h in­nan be­hand­ling­en
 • mins­ka kol­hyd­ratin­ta­get ca 48h fö­re be­hand­ling­en

Efter be­hand­ling:

 • tänk på att det är nor­malt att hu­den rod­nar li­te ef­ter en be­hand­ling
 • öka ditt dag­li­ga vat­te­n­in­tag
 • und­vik al­ko­hol minst 48h ef­ter be­hand­ling­en
 • und­vik ba­stu, ånga och kraf­ti­ga­re ak­ti­vi­te­ter i en vec­ka ef­ter be­hand­ling­en
 • und­vik spa­be­hand­ling­ar och mas­sage
 • und­vik ma­ke-up i 48h ef­ter be­hand­ling­en
 • und­vik al­la for­mer av la­ser­be­hand­ling­ar de när­mas­te 4 vec­kor­na ef­ter be­hand­ling­en

Följer du des­sa råd så blir effekten/resultatet max­i­malt.

HIFU 4D kropp, hudåtstram­ning och fett­re­du­ce­ring

Laser, per­ma­nent hår­bort­tag­ning

Detta är en av värl­dens säk­ras­te, bäs­ta och mest ef­fek­ti­va hår­bort­tag­nings­la­ser.

Den kla­rar allt, mör­ka, grova och tun­na hårstrån och al­la hud(?)färger. Lasern be­hand­lar oöns­kat hår på fle­ra ni­vå­er vil­ket ger ett op­ti­malt re­sul­tat på ett sä­kert & snabbt sätt, be­hand­ling­en är prak­tiskt ta­get smärt­fri.

3–5 be­hand­ling­ar re­kom­men­de­ras för en per­ma­nent hår­bort­tag­ning, be­hand­ling­ar­na görs med ca 4 vec­kors mel­lan­rum. Observera att om­rå­den som ljums­ke en­dast ut­förs på kvin­nor.

Hur fun­kar det?

Varje hår­folli­kel in­ne­hål­ler tre ana­to­mis­ka struk­tu­rer och kan växa från oli­ka djup i hu­den.

Lasern kom­bi­ne­rar de tre mest ef­fek­ti­va våg­läng­der­na för hår­bort­tag­ning vil­ket gör att vi kan be­hand­la al­la struk­tu­rer och djup. Olika hår- och hud­ty­per sva­rar bäst på oli­ka la­ser­våg­läng­der.

Maskinen ar­be­tar med YAG, Diod och Alexandrit, vil­ket gör att vi kan er­bju­da al­la hår- och hud­ty­per en op­ti­mal hår­bort­tag­nings­be­hand­ling.

Teknologin vär­mer grad­vis upp hu­den till en tem­pe­ra­tur som ska­dar hår­folli­keln och fö­re­byg­ger hå­ret från att växa ut igen.

“Sweeping-tek­ni­ken” gör att la­sern stän­digt är i rö­rel­se vil­ket sä­ker­stäl­ler be­hand­ling av he­la om­rå­det på ett snabbt sätt.

Den har även ett in­byggt kyl­sy­stem som fö­re­byg­ger even­tu­el­la brän­ning­ar och möj­lig­gör en skon­sam och smärt­fri be­hand­ling på snab­bast tänk­ba­ra sätt.

För bäs­ta re­sul­tat:

 • av­stå gär­na att so­la 4–8 vec­kor fö­re samt ef­ter be­hand­ling
 • hå­ret ska ra­kas da­gen fö­re
 • la­ser­lju­set be­hö­ver pig­men­tet i hårstrå­et, så vaxa, ploc­ka, epi­le­ra och blek INTE hå­ren 4 vec­kor fö­re be­hand­ling­en

Laser, per­ma­nent hår­bort­tag­ning

Laser, Hollywood Peel/Carbon Peel

Hollywood Peel el­ler ”car­bon la­ser pe­e­ling” är en be­hand­ling som har sin bak­grund från Hollywoods kän­dis­värld.

Behandlingen är hud­för­yng­ran­de, re­pa­re­rar ska­dad hud, mi­ni­me­rar rynkor/linjer/porer och ger en strå­lan­de fräsch hy.

Behandlingsintervallen är ca 2 vec­kor mel­lan be­hand­ling­ar­na. En kur på 3–5 be­hand­ling­ar re­kom­men­de­ras för att upp­nå ett håll­bart re­sul­tat.

Behandlingen ut­förs med en la­ser­ma­skin som gi­vet­vis är CE-märkt. Behandlingen är sä­ker och fun­kar på de all­ra fles­ta hud­ty­per.

Det är en ut­märkt be­hand­ling för en quick fix om du snabbt be­hö­ver en hy som strå­lar in­för nåt ga­lej!

Hur fun­kar det?

Hollywood-pe­e­ling­en sät­ter igång kol­la­gen­pro­duk­tio­nen i hu­den, vil­ket gör att pigmenteringar/åldersfläckar, rynkor/fina lin­jer och ak­neärr mins­kar.

Vi ap­pli­ce­rar en an­sikts­mask i ge­le­for­mu­la med ak­tivt kol som sen las­ras bort i en la­ser­pe­e­ling- pro­cess.

Behandlingen gör in­te ont och du får ing­en rod­nad, så du kan med lätt­het åter­gå till ditt jobb di­rekt ef­ter be­hand­ling­en.

När det ak­ti­va ko­let las­ras bort för­svin­ner även mikro­par­tik­lar av dö­da hud­cel­ler, ak­ne, yt­li­ga rynkor/linjer, och sto­ra po­rer mi­ni­me­ras. Resultatet blir en slä­ta­re hy el­ler rät­ta­re sagt en “Hollywood-hy” (Kim Kardashian’s sec­ret for flaw­less skin is Black Diamond Peel — a car­bon la­ser pe­el”)

Laser, Hollywood Peel

Laser, kärl­bort­tag­ning

Borttagning av yt­li­ga blod­kärl­kärl i an­sik­te ut­förs med Diod 980nm Laser. Den ef­fek­ti­va och snab­ba la­sern ge­nom­bor­rar hu­den och träng­er in i det yt­li­ga blod­kär­let. Den vär­me som alst­ras från la­sern ko­a­gu­le­rar blo­det in­u­ti kär­let vil­ket gör att det kol­lap­sar och täcks.

Under de när­mas­te vec­kor­na kom­mer kär­let att för­svin­na och allt blod kom­mer att av­lägs­nas av krop­pens ren­san­de cel­ler. Den här nya nya la­ser­be­hand­ling­en möj­lig­gör le­ve­rans av en ex­akt dos av ener­gi till var­je blod­kärl ut­an att ska­da någ­ra när­lig­gan­de struk­tu­rer.

Normalt sett be­hövs 1–3 la­ser­be­hand­ling­ar ut­fö­ras, med 1–2 må­na­ders mel­lan­rum för att få ett bra re­sul­tat.

Fördelar: Ingen ska­da, ing­en blöd­ning, inga ärr, ome­del­bart re­sul­tat, mind­re smärt­sam.

Viktigt att kom­ma ihåg att den me­to­den fun­ge­rar bäst på yt­li­ga blod­kärl i an­sik­tet och på tun­na kärl på be­nen (0,5 3,0 mm).

Rekommendationer in­nan be­hand­ling:

 • und­vik att so­la och basta
 • ut­för för ej ke­mis­ka pe­e­ling­ar två vec­kor in­nan kärl­bort­tag­ning
 • an­vänd in­te spri­t­in­ne­hål­lan­de hud­vårds­pro­duk­ter 3 da­gar in­nan kärl­bort­tag­ning. Meddela om al­la me­di­ci­ner du even­tu­ellt äter.

Rekommendationer ef­ter be­hand­ling:

 • und­vik di­rekt sol­ex­po­ne­ring
 • an­vänd sol­skydds­fa­kor 50 i ca 2 vec­kor
 • ät gär­na C‑vitaminer och an­tiox­i­dan­ter ef­ter be­hand­ling­en
 • an­vänd re­kom­men­de­rad hud­vård
 • und­vik ba­stu­bad och in­tag av al­ko­hol

Antal be­hand­ling­ar är va­ri­e­ran­de och är in­di­vi­du­ellt an­pas­sad.

Laser, kärl­bort­tag­ning

Laser, pigmentfläckar/åldersfläckar

Behandlingen mot pig­ment­fläc­kar är en ic­ke-in­va­siv och smärt­fri la­ser­be­hand­ling med en topp­mo­dern Q‑switchad Nd-Yag la­ser­ma­skin som pro­du­ce­rar kor­ta, snab­ba och högin­ten­si­va ljuspul­ser med max­i­mal ka­pa­ci­tet för be­hand­ling av de öv­re och mel­lers­ta hud­skik­ten.

Beroende på pig­ment­fläc­kar­nas ål­der, typ och djup kan be­hand­ling­en be­hö­va upp­re­pas. Oftast upp­nås full ef­fekt ef­ter 3 gång­er. Man kan gö­ra om be­hand­ling­en ti­di­gast 3–4 vec­kor ef­ter förs­ta be­hand­ling­en.

Efter be­hand­ling­en kan du få små skor­por och hu­den blir mör­ka­re när pig­men­tet kom­mer fram. Efter un­ge­fär 2 vec­kor flag­nar den gam­la hu­den av och un­der ser du fin lju­sa­re hud.

Det är myc­ket vik­tigt att du in­te vis­tas i di­rekt sol­ljus de förs­ta 2 vec­kor­na ef­ter be­hand­ling­en och går du ut så mås­te du va­ra no­ga med att an­vän­da spf 50.

Det är myc­ket säl­lan man får bi­verk­ning­ar vid den­na be­hand­ling­en. Risken (om än mi­ni­mal) finns ty­värr att man kan bli bränd och få blå­sor. Skulle det­ta hän­da är det myc­ket vik­tigt med god sköt­sel av ska­dan för att in­te få per­ma­nent för­änd­ring i hu­den.

Det är nor­malt att man kan kän­na sig varm, ha li­te rod­nad, kän­nas som att man va­rit i so­len, ha lätt klå­da. Detta för­svin­ner in­om någ­ra da­gar.

I säll­syn­ta fall kan hu­den över­gå­en­de bli li­te lju­sa­re el­ler mör­ka­re (hy­per­pig­men­te­rad). Denna hy­per­pig­men­te­ring är över­gå­en­de och för­svin­ner ef­ter nå­gon el­ler någ­ra må­na­der.

Vi be­hand­lar in­te vid des­sa till­stånd och sjuk­do­mar:

 • gra­vi­di­tet och am­ning
 • för­kyl­ning, fe­ber
 • hud­för­änd­ring­ar el­ler in­fek­tion i be­hand­lings­om­rå­det
 • hudcan­cer
 • kän­sel­ned­sätt­ning
 • di­a­be­tes typ 1
 • dysplas­tisk ne­vus­syndrom
 • ke­lo­id ten­dens
 • vi­ti­ligo
 • vid be­hand­ling med fo­to­sen­si­te­ran­de me­di­ci­ner som t.ex. ro­acu­tan-/acne­me­di­cin, Retinol, an­ti­bi­o­ti­ka den se­nas­te må­na­den
 • hjärt­me­di­cin som ACE-häm­ma­re.
 • ti­di­ga­re re­a­ge­rat med hy­per­pig­men­te­ring t.ex. vid ärr el­ler bränn­ska­da
 • ore­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar

Laser, pigmentfläckar/åldersfläckar

Lash & Brows

Brow Lift/Brow Lamination + färg­ning av ögon­bryn och ke­ra­tin­be­hand­ling

Brow lift är för dig som öns­kar tjoc­ka­re, fyl­li­ga­re och snyg­ga­re ögon­bryn. Brow Lift pas­sar al­la som vill ha na­tur­ligt snyg­ga ögon­bryn men in­te vill el­ler vå­gar gö­ra en per­ma­nent för­änd­ring. Ögonbrynen for­mas, fär­gas och upp­levs myc­ket tä­ta­re.

Brow Lift är en be­hand­ling som går ut på att gö­ra di­na eg­na hårstrån mer lätt­sty­la­de. Vi bry­ter ner sva­vel­bind­ning­ar­na i hå­ret vil­ket gör dem mju­ka och sil­kes­le­na.

Efter be­hand­ling­en sty­lar vi bry­nen ge­nom att ploc­ka och fär­ga dom för att ge en per­fekt form. Behandlingen av­slu­tas med en ke­ra­tin­boost som är be­ri­kad med aloe ve­ra, oliv­ol­ja och vi­ta­min B5.

De nya ögon­bry­nen vi ska­par åt dig lig­ger in­te i si­na nya for­mer he­la ti­den. När du t.ex. du­schar el­ler kli­ar dig kom­mer for­men att änd­ras. Men det blir otro­ligt en­kelt att själv sty­la ögon­bry­nen pre­cis som du vill ha dem. Det gör du en­kelt med hjälp av en ren ma­sca­ra­bors­te som du kam­mar upp bry­nen med och där­ef­ter fix­e­rar du med för­del ögon­bry­nen med li­te brynvax/gelé så sit­ter de per­fekt he­la da­gen!

Lash Lift + färg­ning av fran­sar och ke­ra­tin­be­hand­ling

Lash Lift är en se­mi-per­ma­nent frans­böj­ning som hål­ler 6–10 vec­kor be­ro­en­de på din till­växt av nya fran­sar och sköt­sel.

I be­hand­ling­en in­går en vår­dan­de ke­ra­tin­be­hand­ling för att till­fö­ra styr­ka till fran­sar­na.

Ögonfransarna fär­gas i sam­band med be­han­ding­en.

Inför Lash Lift, kom till sa­long­en ut­an smink på fran­sar och ögon­lock (smink­bort­tag­ning finns att lå­na) och ta ur even­tu­el­la kon­takt­lin­ser.

För bäs­ta ef­fekt ef­ter be­hand­ling­en, und­vik vat­ten på fran­sar­na när­mas­te 24 tim­mar­na.

Lash & Brows

Plasma Pen

Plasma Pen är en re­vo­lu­tio­ne­ran­de tek­no­lo­gi som nu gör det möj­ligt att stra­ma upp slapp hud, ut­an ki­rur­gi el­ler in­jek­tio­ner!

Plasmapennan ge­ne­re­rar ener­gi som i plas­ma­form ut­lö­ses i form av en li­ten blixt när nå­len når ca 0,5 mm från hu­den. Den all­ra yt­ters­ta de­len av epi­der­mis, 0,06 mm, för­kol­nas och en li­ten sårskor­pa bil­das i form av en prick.

Tack va­re den hög­ra tem­pe­ra­tu­ren bli så­ret helt ste­rilt. Sårskorpan sit­ter kvar i någ­ra da­gar och fal­ler av na­tur­ligt när allt un­der har läkt ut helt.

Med Plasma Pen Plaxel kan du be­hand­la:

 • ögon­lock
 • kråk­spar­kar
 • ryn­kor runt läp­par­na och på kin­der­na
 • he­la hal­sen och de­kol­le­tage
 • vår­tor

Plasma är den en­da me­to­den, för­u­tom ki­rur­gi, som ger ett myc­ket fint re­sul­tat för ögon­lock.

Kontraindikationer

 • Cancer
 • Infektioner, ak­ti­va el­ler sys­te­ma­tis­ka
 • Hepatit
 • Graviditet
 • Allergi mot van­li­ga be­döv­nings­me­del
 • Autoimmuna sjuk­do­mar

Efter be­hand­ling­en:

 • Undvik att an­vän­da någ­ra kos­me­tis­ka pro­duk­ter för­rän minst 2 da­gar ef­ter be­hand­ling­en
 • Undvik al­la di­rek­ta vär­me­käl­lor, dvs. sol, UV-strål­ning, ba­stu osv. i minst två vec­kor
 • Var för­sik­tig med att du in­te gni­der av skorporna/missfärgningen som bil­das un­der de förs­ta 5–7 da­gar­na (de bru­kar fal­la av in­om en vec­ka)
 • Använd en sol­skydds­pro­dukt med 50 spf
 • Resultaten kan va­ri­e­ra ef­tersom var­je in­di­vid är an­norlun­da. Ett om­rå­de krä­ver 1–3 be­hand­ling be­ro­en­de på hur ut­gångs­lä­get ser ut och vil­ket re­sul­tat man ef­ter­strä­var

Plasma Pen

Yellow Rose

År 1965 bör­ja­de fa­mil­jen Pachopos pro­du­ce­ra kos­me­tis­ka pro­duk­ter och ba­ra någ­ra år se­na­re lan­se­ra­de fram­gångs­rikt det pro­fes­sio­nel­la och re­sul­tatin­rik­ta­de hud­vårds­mär­ket Yellow Rose.

Yellow Rose har bland an­nat det om­ta­la­de se­ru­met med ”Botox-ef­fekt” och den fan­tas­tis­ka ke­mis­ka pe­e­ling­en för hem­mabruk.

Yellow Rose Professional Cosmetics är in­no­va­ti­va hud­vårds­pro­duk­ter som är säk­ra, ef­fek­ti­va, re­sul­tatin­rik­ta­de och till­go­do­ser da­gens be­hov av pro­fes­sio­nell hud­vård.

Ingredienser an­vänds på op­ti­ma­la ni­vå­er som ger bäs­ta möj­li­ga sy­ner­gis­tis­ka åt­gär­der, vil­ket möj­lig­gör bå­de ome­del­ba­ra och lång­sik­ti­ga ef­fek­ter.

Alla form­ler in­ne­hål­ler strängt ut­val­da na­tur­li­ga rå­va­ror i kom­bi­na­tion med den se­nas­te ut­veck­ling­en av kos­me­tisk ve­ten­skap.

Alla pro­duk­ter är i en­lig­het med G.M.P. och G.L.P. kva­li­tets­stan­dar­der och Yellow Rose är ock­så cer­ti­fi­e­ra­de en­ligt ISO 22716 och ISO 9001.

Yellow Rose finns hos Elitkliniken i bå­de Sundsvall och Bergsjö.

Yellow Rose

Massage

Njut av Svensk Klassisk Massage i en av­kopp­lan­de mil­jö. Precis som många av de and­ra mas­sage­for­mer­na kan svensk mas­sage sän­ka kor­ti­sol­ni­vå­er­na i mun­nen. Det an­vänds in­te ba­ra mot stel­het el­ler smär­ta ut­an för att han­te­ra stress och slapp­na av un­der mas­sa­gen.

Kliniska stu­di­er har vi­sat att svensk klas­sisk mas­sage är myc­ket ef­fek­tivt för att be­hand­la smär­ta i länd­rygg, öv­rig smär­ta samt ledstel­het i öv­ri­ga de­lar av krop­pen.

Du är varmt väl­kom­men att bo­ka din tid hos oss på Elitkliniken. Vid öv­ri­ga frå­gor, vän­li­gen kon­tak­ta oss.

Isaac, Friskvårdsmassör

Massage

Tandblekning

MightySmiles tand­blek­ning med MightyPearl gel tar to­talt 3x10 mi­nu­ter. Efter be­hand­ling­en har du 2–9 ny­an­ser vi­ta­re tän­der.

Är tand­blek­ning far­ligt?

Tandblekning med MightySmile är helt ofar­ligt. Mightysmile föl­jer Svensk och Europeisk lag. Produkterna föl­jer även lä­ke­me­dels­ver­ket reg­ler då Mightysmiles tand­blek­nings­gel MightyPearl ej in­ne­hål­ler vä­te­pe­rox­id i sig ut­an en­dast fri­sät­ter <0,1% vä­te­pe­rox­id.

Vad miss­fär­gar tän­der­na?

Alla män­ni­skor har oli­ka ton på si­na tän­der och van­ligt­vis mörk­nar det även med åren. Vissa har mör­ka­re tän­der re­dan från föd­seln.

Missfärgningar or­sa­kas of­tast ge­nom mat och dryck och den all­män­na mun­hy­gi­e­nen. Kaffe, te, to­bak, vin, so­ja samt vis­sa kryd­dor miss­fär­gar di­na tän­der.

När skall man in­te ble­ka si­na tän­der?

Om du be­hand­las för rot­fyll­ning el­ler har hål i tän­der­na re­ko­men­de­ras först en av­slu­tad be­had­ling hos tand­lä­ka­re. Vid gra­vi­di­tet, am­ning och ke­mo­te­ra­pi finns det ing­en do­ku­men­te­rad risk, men man bör föl­ja för­sik­tig­hets­prin­ci­pen. Vi av­bö­jer att ble­ka tän­der­na på per­so­ner un­der 18 år.

Hur länge hål­ler tand­blek­ning­en?

Tandblekningens håll­bar­het är in­di­vi­du­ell och på­ver­kas av dryc­kesva­nor, mat­va­nor och mun­hy­gi­en.

Vad bör man tän­ka på in­nan en tand­blek­ning?

Vissa tän­der är svå­ra­re än and­ra att ble­ka. I des­sa fall kan fler än en be­hand­ling be­hö­vas för att upp­nå ditt öns­ka­de re­sul­tat.

Extra be­hand­ling­ar är in­te kost­nads­fria. Var no­ga med att du har re­na och ny­bors­ta­de tän­der när du kom­mer för att få en tand­blek­ning.

Vad bör man tän­ka på ef­ter en tand­blek­ning?

Du skall in­te äta el­ler dric­ka ut­ö­ver van­ligt vat­ten förs­ta tim­men ef­ter be­hand­ling­en. Du bör und­vi­ka to­bak, mat och dryck med fär­gäm­nen 48 tim­mar ef­ter be­hand­ling­en då tän­der­na är mer mot­tag­li­ga för fär­gäm­nen den­na tid. Orsaken till det­ta är att tän­der­na job­bar för att åter­stäl­la sin fukt­ba­lans. Håller du in­te det­ta kan ble­kef­fek­ten för­säm­ras el­ler för­svin­na helt.

Tandblekning