Om oss

Linda Engh, skön­hets­te­ra­peut

Elitkliniken grun­da­des år 2013 av Linda Engh.

Linda har drygt 20 års er­fa­ren­het i från skön­hets­bran­schen med in­rikt­ning på hud­vård och hög­kva­li­ta­ti­va be­hand­ling­ar.

Elitkliniken ar­be­tar med no­ga ut­val­da pro­duk­ter och be­hand­ling­ar som ger ett ome­del­bart, men även ett lång­va­rigt och håll­bart re­sul­tat.

Vi är spe­ci­a­li­se­ra­de på hög­kva­li­ta­ti­va kropps- och an­sikts­be­hand­ling­ar med de all­ra se­nas­te hög­tek­no­lo­gis­ka ap­pa­ra­tu­rer­na.

Linda Engh, skön­hets­te­ra­peut

Den sto­ra “hu­vud­sa­long­en” är be­lä­gen i Bergsjö, mitt i hjär­tat av Hälsingland.

Elitklinikens and­ra sa­long öpp­na­des i ju­li 2019 och den hit­tar du mitt i sten­s­tan i Sundsvall på Sjögatan 7.

När kva­li­tet och re­sul­tat går hand i hand

Så här sä­ger någ­ra av vå­ra kun­der om Linda och Elitkliniken:

“Väldigt duk­tig och pro­fes­sio­nell på det hon gör ? Alltid nöjd med re­sul­ta­tet! ?”
Linda Madsen

“Otroligt duk­tig och vet verk­li­gen vad hon gör. Re­k­om­­m­en­­de­r­ar starkt, så fruk­tans­värt nöjd med fil­lers och frans­för­läng­ning jag gjort hos hen­ne.”
Elina Arvidsson

“Kanonbra be­mö­tan­de, nog­­grann och snyggt re­sul­tat. Och otro­ligt my­sig och fin kli­nik! ??”
Kajsa Nilsson

“Vill ba­ra hyl­la den­na fan­tas­tis­ka kvin­na, hon ger sitt allt i al­la be­hand­ling­ar och får en att kän­na dig så om­händertagen. Hon lyss­nar och tar till sig av ens öns­ke­mål. Re­kom­­men­­der­ar hen­ne al­la da­gar i veck­an ??????❤❤❤❤❤❤?”
Mariell Forslöv

“Alltid ett trev­ligt och pro­fes­sio­nellt be­mö­tan­de. Nog­grann och väl­ut­bil­dad per­so­nal. Mycket fin och triv­sam lo­kal. Får högs­ta be­tyg.”
Jessica Klint Engman

“Hos Linda får ni be­hand­ling­ar av kva­li­té och proff­sigt be­mö­tan­de. Har va­rit stam­kund hos Linda un­der en väl­digt lång tid och jag kan ing­et an­nat än att varmt re­kom­men­de­ra hen­ne till er ❤️”
Maja Brink

“Trevlig sa­long med av­slapp­nan­de at­mo­sfär! Super­duk­ti­ga lin­da ?”
Ida Norling

“Linda är pe­tig in i mins­ta de­talj och tack och lov för det. En my­sig mil­jö och trev­ligt be­mö­tan­de. Ja vad kan man mer be­gä­ra...”
Susanne Näsman

“Ett my­sigt stäl­le med pro­fes­sio­nellt be­mö­tan­de och un­der­bar per­so­nal. Så nöjd med mi­na ögon­bryn och fran­sar ?”
Josefine Ludvigsson

Kontakta oss gär­na för mer in­for­ma­tion.