Effektiva, resultatinriktade och säkra behandlingar

Vi er­bju­der ett brett ut­bud av re­sul­tatin­rik­ta­de be­hand­ling­ar med hög­tek­no­lo­gis­ka ap­pa­ra­tu­rer och är spe­ci­a­li­se­ra­de på Hifu-behandlingar.

Vårt mål är att all­tid ge dig som kund de ab­so­lut bäs­ta och säk­ras­te be­hand­ling­ar­na av hög kva­li­tet med lång­va­ri­ga resultat.

Dagens hög­tek­no­lo­gis­ka hud­vård och be­hand­ling­ar kan, på ett ef­fek­tivt och sä­kert sätt, åter­ska­pa hu­dens nor­ma­la funk­tion och eli­mi­ne­ra hud­pro­blem som åld­rad hud, rynkor/fina lin­jer, torr hud, fet hud, sol­ska­dad hud, acne/akneärr, hyperpigmenteringar/melasma, ro­sa­cea, ärrad/grovporig hud m.m.

Etthundraåttiofem kvadrat med skönhet

Aktuellt

Anna Josipovic från Inject Beauty finns hos oss i Sundsvall varan­nan helg från och med den 26/11.

Anna är sjuk­skö­ters­ka och har lång er­fa­ren­het av att ut­fö­ra in­jek­tions­be­hand­ling­ar (fillers/botox) – läp­par, näskor­ri­ge­ring­ar, ar­ga ryn­kor, su­ra mun­gi­por, ha­kor m.m.

Besök Annas Bokadirekt-si­da för Sundsvall och kom ihåg att va­ra ute i god tid med din bokning!

Från och med den 28/12 finns Elitkliniken i Gävle någ­ra da­gar var­je månad!

Vi hål­ler då till på Hatt­makargatan 8, mitt i cen­tra­la Gävle hos Inject Beauty och des­sa be­hand­ling­ar kan bokas:

 • Hifu 8D Gold Pro Expert Facelift
 • Hifu 4D Gold Pro II Facelift
 • Plasma Pen Plaxel, ögon­lock­slyft ut­an kirurgi
 • Bio-Microneedling, micro­need­ling ut­an nålar

Kontakta oss

  Ditt för­namn och efternamn 

  Din e-post­a­dress

  Ditt med­de­lan­de

  Story

  Elitkliniken grundades 2013 av Linda Engh.

  Linda har ar­be­tat i skön­hets­bran­schen se­dan 1995 och be­hand­ling­ar­na har ef­ter det ut­veck­lats i raketfart.

  I dags­lä­get ar­be­tar Elitkliniken näs­tan ute­slu­tan­de med hög­tek­no­lo­gis­ka ap­pa­ra­tu­rer för bå­de kropp och an­sik­te, som ger ett ome­del­ba­ra, men även håll­ba­ra resultat.

  Elitkliniken är spe­ci­a­li­se­ra­de på Hifu-be­hand­ling­ar och brin­ner li­te ex­tra för att ar­be­ta med de ”an­sikts­lyft ” som en kva­li­ta­tiv Hifu-be­hand­ling ger.


  Linda Engh

  Referenser

  “Fantastiskt fin lo­kal och Linda gav det bäs­ta be­mö­tan­det jag nå­gon­sin fått in­om ser­vice. Även ef­ter be­hand­ling fanns hon till­gäng­lig för att sva­ra på frå­gor. Hon är väl­digt mån om att man som kund ska kän­na sig trygg och nöjd. Om det fanns fler stjär­nor att ge ha­de jag ut­an tve­kan gett det!”
  Lovisa J
  “Känner mig all­tid li­ka väl om­hän­der­ta­gen hos Linda. Rekommenderar Elitkliniken varmt.”
  Pernilla B
  “En otro­ligt fin och lugn mil­jö. Och fan­tas­tis­ka Linda och Isaac med sin otro­li­ga kun­skap gör att man kän­ner sig otro­ligt trygg och blir or­dent­ligt om­hän­der­ta­gen. Kan varmt re­kom­men­de­ra Elitkliniken”
  Anna H
  “WOW su­per­pro­fes­sio­nel­la och un­der­bart be­mö­tan­de! Jag upp­skat­tar den här kli­ni­ken myc­ket myc­ket myc­ket och verk­li­gen tyd­ligt re­sul­tat av ba­ra förs­ta be­hand­ling­en di­rekt efter.”
  Sara H
  “Linda är otro­ligt kun­nig på mo­der­na me­to­der för att för­bätt­ra din hud o kropp! Dessutom väl­digt trev­lig och lätt­sam! Måste upplevas!!”
  Erika S