VÄLKOMMEN TILL ELITKLINIKEN

Elitklinikens me­ny är no­ga sam­man­satt för att mö­ta da­gens krav på ef­fek­ti­va, säk­ra och re­sul­tatin­rik­ta­de be­hand­ling­ar.

Våra hög­tek­no­lo­gis­ka ap­pa­ra­tu­rer har gi­vet­vis CE-cer­ti­fi­kat för sä­ker an­vänd­ning. Vi är dess­utom ut­bil­da­de för att kun­na han­te­ra ap­pa­ra­tu­rer­na och har dess­utom cer­ti­fi­kat för att få ut­fö­ra be­hand­ling­ar­na.

Varför väl­ja en kli­nik med cer­ti­fi­e­rad ut­rust­ning?

Inom skön­hets­bran­schen finns det en hel upp­sjö ut­av ap­pa­ra­tu­rer, micro­need­ling­ap­pa­ra­ter, ta­tu­e­rings­ma­ski­ner, plas­ma­pen­nor, pig­men­te­rings­ma­ski­ner m.m.

Apparaturer ut­an cer­ti­fi­e­ring in­ne­bär att man in­te kan ve­ta om de är ef­fek­ti­va och fram­för allt säk­ra. Därför ut­förs al­la vå­ra be­hand­ling­ar med cer­ti­fi­e­rad ut­rust­ning och till­hö­ran­de ut­bild­ning.

Varför väl­ja Elitkliniken?

Vi gör ald­rig någ­ra av­kall på va­re sig kva­li­té, re­sul­tat el­ler ser­vice och du får all­tid det där lil­la ex­tra oav­sett be­hand­ling.